کردونوار های سیلیکونی


  • کرد و نوار های سیلیکونی

  • مقاوم در برابر حرارت و برودت (-40 تا 220+)

  • مقوم در برابر اثرات جوی 

  • قابلیت تولید در سختی های مختلف 

  • هدایت الکتریکی کم